Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1  Datas: de vennootschap met beperkt aansprakelijkheid Datas Kantoor Kompleet Drachten B.V., statutair gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 01057951, de vennootschap met beperkt aansprakelijkheid Datas Kantoor Kompleet Sneek B.V., statutair gevestigd te Sneek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 01001389 en de commandaire vennootschap Datas Kantoor Kompleet Groningen C.V, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 19700180.                 

1.2  Opdrachtgever: ieder rechtspersoon die Datas een opdracht verstrekt tot het leveren van Producten of het leveren van Diensten.

1.3  Producten: ieder goed of zaak dat door Datas aan de Opdrachtgever wordt geleverd.

1.4  Diensten: alle diensten die Datas voor de Opdrachtgever uitvoert.

1.5  Webhosting: opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden via door Datas beheerde internetservers.

1.6  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Datas en Opdrachtgever krachtens welke Datas de Dienst zal uitvoeren.

1.7  Website: www.datas.nl / www.notitieboekjes.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Datas en tevens alle overeenkomsten die Datas aangaat met haar Opdrachtgever.

2.2  Wanneer tussen de Opdrachtgever en Datas nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader   overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

2.3  De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Datas.

2.4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5  In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

2.6  Indien Datas deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Datas zal in de offerte aangeven welke Diensten of Producten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.2 Door Datas verzonden offerte zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig na ontvangst door de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

3.3 Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft Datas het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.

3.4 Op alle offertes en aanbiedingen zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

3.5 Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Datas verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

3.6 Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Opdrachtgever een door Datas uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Datas akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de Website van Datas alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.

4.3 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Datas, ondertekend door de Opdrachtgever, retour is ontvangen of zodra Datas overgaat tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.

 

Artikel 5 Uitvoering van Diensten en levering van Producten

5.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Datas de bestelde Producten aanbieden voor transport.

5.2 De door Opdrachtgever bestelde Producten worden geleverd op een door de Opdrachtgever te bepalen adres.

5.3 Het risico van de door Datas geleverde Producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment van aflevering.

5.4 Alle door Datas genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Datas bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

5.5 Overschrijding van de door Datas opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.6 Levertijden verschillen per Product en zijn afhankelijk van de actuele voorraad. Bij het tot stand komen van een overeenkomst zal Datas de Opdrachtgever informeren over de te verwachte levertijd.

5.7 In beginsel is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de installatie van de door Datas geleverde Producten. Datas kan tegen meerkosten de installatie van Producten voor de Opdrachtgever uitvoeren.

5.8 Datas zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

5.9 Datas heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst, mits Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

5.10 Datas is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan Datas zijn verstrekt. Datas zal alle mogelijke maatregelen nemen, in het kader van de overeenkomst, ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

5.11 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door Datas is verstrekt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Datas is de Opdrachtgever niet gerechtigd om aan derden mededeling te doen over de aanpak van Datas, zijn werkwijze en dergelijke.

5.12 De duur van de overeenkomst kan worden bepaald door de inspanning van Datas en allerlei andere factoren. De duur of termijn van de overeenkomst is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering van de Diensten en/of Producten conform de overeenkomst dient de Opdrachtgever Datas schriftelijk in gebreken te stellen. Datas dient een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren conform de overeenkomst.

 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever stelt Datas in de mogelijkheid de Producten te leveren en/of de Diensten aan te bieden en uit te voeren.

6.2 De Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Datas gerechtigd de levering van Producten en/of Diensten voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Datas daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.

6.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie, documenten en gegevens die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Datas te leveren Producten en/of de te verrichten Diensten. De Opdrachtgever vrijwaart Datas voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

6.4 Indien Datas gebruik maakt van derden of het personeel van Opdrachtgever zelf, dan is de Opdrachtgever gehouden om er zorg voor te dragen dat deze personen op de afgesproken data, tijdstippen en locaties aanwezig zijn.

6.5 Indien Datas door toedoen van de Opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Datas als gevolg daarvan zou mogen leiden.

6.6 De Opdrachtgever is verplicht om alle Producten en/of Diensten af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.

6.7 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de Opdrachtgever, is Datas gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Datas haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen Datas hiervan op de hoogste stellen.

7.2 Indien de door de Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de Opdrachtgever Datas een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Datas niet in staat zijn om de overeenkomst na te komen, dan heeft de Opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Datas heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.

7.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 7.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Datas zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

7.4 Fabrieksgarantie: De garantie die op de door Datas geleverde Producten van toepassing is. Dit betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant van de geleverde Producten. Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant bepaalde voorwaarden en uitsluitingen, tenzij anders is overeengekomen.

7.5 De Opdrachtgever heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 7.4 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever of indien een gebrek is ontstaan door slijtage.

7.6 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

7.7 Indien Datas zich verbindt tot het verrichten van Diensten dan is er sprake van inspanningsverplichtingen. Opdrachtgever kan Datas nimmer verantwoordelijk houden voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclamatie doen gelden in geval van dienstverlening door Datas.

7.8 Op software wordt geen garantie gegeven zoals omschreven in dit artikel.

 

Artikel 8 Rechten en verplichtingen van Datas

8.1 Datas is gehouden tot het correct uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

9.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

9.2 Indien artikel 9.1 wordt toegepast, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst worden beïnvloed. Datas zal de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Ook zal Datas de Opdrachtgever van te voren inlichten als de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben.

9.3 Indien een vast bedrag was overeengekomen zal Datas daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste bedrag tot gevolg heeft.

9.4 Datas zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijzigingen en/of aanvullingen aan Datas toegerekend kan worden.

 

Artikel 10 Webhosting

10.1 Indien Datas Webhosting levert aan de Opdrachtgever is voorts hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing. Indien enige bepalingen in dit artikel strijdig zijn met de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen in dit artikel prevaleren.

10.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Datas die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:

 • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
 • smadelijk;
 • bedreigend;
 • beledigend;
 • racistisch;
 • haatzaaiend;
 • discriminerend is;
 • (kinder)porno bevat;
 • de privacy van derden schendt een;
 • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.

10.3 Indien derden menen dat enige informatie van de Opdrachtgever dat valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 10.2 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal Datas dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is Datas gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

10.4 Datas is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Datas is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Opdrachtgever in het kader van een onderzoek.

10.5 Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Datas die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 10.2 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Datas gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Datas op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Opdrachtgever worden deze vordering direct opeisbaar.

10.6 Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Datas aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Datas.

10.7 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal Datas de Opdrachtgever informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt is Datas gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.  

10.8 Datas zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Datas opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

10.9 Datas maakt geen back-ups van de door de Opdrachtgever op de servers van Datas geplaatst informatie. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om back-ups te maken van de op de servers bij Datas opgeslagen informatie.

10.10 Datas spant zich in om te zorgen dat de Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met de servers van Datas. Datas verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de servers.

10.11 Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is Datas gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de Opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Datas is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

10.12 Indien Datas de servers buiten gebruik stelt zal hij de Opdrachtgever daarover informeren en informatie verschaffen over de te verwachten ‘down time’.

 

Artikel 11 Facturatie en betaling

11.1 Datas factureert na de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten.

11.2 Indien Datas de Opdrachtgever tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Opdrachtgever, Datas haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is Datas gerechtigd de Diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaan tot het vergoeden van de bedragen die Datas uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

11.3 Het uit artikel 11.2 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat Datas de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan is onverlet hetgeen bepaald in artikel 11.2 van toepassing.

11.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente, verhoogd met twee procent punt, per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.5 Indien Datas kosten heeft moeten maken, welke kosten Datas in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan Datas te betalen.

11.6 In geval Datas om welke reden dan ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Opdrachtgever heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.

11.7 De Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan Datas verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op Datas, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van Datas dan wel de bevoegde rechter.

11.8 Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd zijn de vorderingen van Datas jegens de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Datas zoals rapporten, adviezen, informatie, modellen, schetsen, technieken, films, software, (elektronische) bestanden of anderszins, door Datas ontwikkelt, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Datas of haar licentiegevers.

12.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Datas geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij Datas, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Datas. De Opdrachtgever heeft wel het recht om de stukken te verveelvoudigen voor zover dit past binnen de overeenkomst met Datas en alleen voor zover het gebruik is binnen de organisatie van de Opdrachtgever zelf.

12.3 Voor elke in strijd met artikel 12.2 verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00, onverminderd het recht van Datas om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

12.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.

12.5 Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen, is Opdrachtgever verplicht Datas zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

12.6 Opdrachtgever is verplicht om de geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, diefstal en anderen.

 

Artikel 13 Annulering

13.1 Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Datas.

13.2 In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag van de te leveren Producten en/of de te verrichten Diensten.

13.3 In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor de verlening van Diensten en/of levering van Producten zoals genoemd in de factuur.

13.4 Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:

13.5 Levering van Producten:

 • Tussen drie (3) en twee (2) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfendertig procent (35%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 • tussen twee (2) kalenderweken en zeven (7) werkdagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfenzeventig procent (75%) van de opdrachtwaarde te vergoeden en;
 • binnen zeven (7) werkdagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever honderd procent (100%) van de opdrachtwaarde te vergoeden.

13.6 Verrichten van Diensten:

 • tussen negen (9) en zes (6) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfendertig procent (35%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 • tussen zes (6) en drie (3) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfenzeventig procent (75%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 • binnen drie (3) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever honderd procent (100%) van de opdrachtwaarde te vergoeden.

13.7 Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.

13.8 Bij tussentijdse annulering door de Opdrachtgever is Datas bevoegd om de reeds gemaakte kosten te factureren aan de Opdrachtgever. Datas is tevens bevoegd om een redelijke vergoeding in rekening te brengen ter zake van door haar geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

14.2 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als Datas, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 14.2 kan Datas de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Datas voortvloeiende verplichting;
 • Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Datas;
 • Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

14.4 Datas is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd.

14.5 Indien Datas overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan Datas verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Datas sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Datas geleverde Producten en/of de te verrichtten Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Datas.

15.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 15.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Datas worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

15.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 15.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Datas beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4 Bij een overeenkomst die langer dan drie (3) maanden voortduurt, geldt dat de in artikel 12 genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie (3) maanden wordt uitgekeerd.

15.5 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Datas de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Datas toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

15.6 De aansprakelijkheid van Datas wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Datas onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Datas ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

15.7 Aansprakelijkheid van Datas voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

15.8 De Opdrachtgever vrijwaart Datas tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

15.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Datas mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.10 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende verzekering indien Datas zich verbindt tot het verrichten van Diensten. Datas kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van vertegenwoordigers van Datas.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Datas behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken, zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Datas uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde Producten, alsmede op grond van artikel 5 neergelegde betalingsverplichtingen.

16.2 Rechten worden aan de Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

16.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Datas geschieden. De Opdrachtgever is verplicht Datas onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

16.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever is Datas gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent de Opdrachtgever Datas bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Datas op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Datas tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Datas is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

17.2 Datas is bij haar activiteiten, in sommige gevallen, afhankelijk van de medewerking van Diensten van derden, waar Datas weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Datas kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Datas een overeenkomst is aangegaan.

17.3 Naast het bepaalde in artikel 17.1 en 17.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. Hieronder valt te verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Datas geen invloed kan uitoefenen en hierdoor niet haar aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Datas partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2 De Opdrachtgever en Datas zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.